Όροι και Προϋποθέσεις για το Artmotion

Εισαγωγή

Αυτοί οι Τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις του ιστότοπου που αναγράφονται σε αυτήν την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση του ιστότοπού μας, του Artmotion που είναι προσβάσιμος στο artmotion.com και των υποτομέων.

Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνήσατε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου.

Ανήλικοι ή άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που κατέχετε, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, η Artmotion ή/και οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Σας χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Περιορισμοί

Είστε ρητά περιορισμένοι από όλα τα ακόλουθα:

  • δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού Ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο
  • πώληση, παραχώρηση άδειας ή/και με άλλο τρόπο εμπορευματοποίηση οποιουδήποτε υλικού Ιστοτόπου.
  • Δημόσια εκτέλεση και/ή προβολή οποιουδήποτε υλικού Ιστότοπου·
  • χρήση αυτής της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να είναι επιβλαβής για αυτόν τον Ιστότοπο,
  • χρήση αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν τον Ιστότοπο,
  • η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας αντίθετη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα.
  • συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο,
  • χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.

Ορισμένες περιοχές αυτού του Ιστότοπου περιορίζονται από την πρόσβαση από εσάς και η Artmotion ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση από εσάς σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτόν τον Ιστότοπο είναι εμπιστευτικά και πρέπει επίσης να τηρείτε το απόρρητο.

Το περιεχόμενό σας

Σε αυτούς τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου, «Το Περιεχόμενό σας» θα σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο ήχου, βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να προβάλετε σε αυτόν τον Ιστότοπο. Προβάλλοντας το Περιεχόμενό σας, εκχωρείτε στην Artmotion μια μη αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη, με δευτερεύουσα άδεια χρήσης για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή του σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα.

Το Περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Η Artmotion διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το Περιεχόμενό σας από αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Το απόρρητό σας

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», με όλα τα σφάλματα, και η Artmotion δεν εκφράζει καμία δήλωση ή εγγύηση, οποιουδήποτε είδους που σχετίζεται με αυτόν τον Ιστότοπο ή το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα ερμηνεύεται ως συμβουλή σας.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Artmotion, ούτε κάποιο από τα στελέχη, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους της, δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς, είτε αυτή η ευθύνη είναι βάσει σύμβασης. Η Artmotion, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών και των υπαλλήλων της δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ευθύνη που προκύπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Αποζημίωση

Με το παρόν αποζημιώνετε στο μέγιστο βαθμό την Artmotion από και έναντι οποιωνδήποτε και/ή όλων των ευθυνών, κόστους, αιτημάτων, αιτιών αγωγής, ζημιών και εξόδων που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζονται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων.

Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας, αυτές οι διατάξεις θα διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Παραλλαγή Όρων

Η Artmotion επιτρέπεται να αναθεωρεί αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή όπως κρίνει σκόπιμο και, χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αναμένεται να ελέγχετε αυτούς τους Όρους σε τακτική βάση.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Artmotion επιτρέπεται να εκχωρεί, να μεταβιβάζει και να αναθέτει υπεργολαβικά τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις της βάσει των παρόντων Όρων χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε υπεργολαβικά οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων.

Ολόκληρη η συμφωνία

Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Artmotion και εσάς σε σχέση με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συμφωνίες.

Ισχύον Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του gr και υποβάλλεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατικών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στο gr για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Κυρίως μενού